Sørreisa

Planene for den nye skolen

Her kan du se hvordan det planlegges å etablere den nye 1. – 10. skolen i sentrum.

Firmaet Norconsult har for Sørreisa kommune utarbeidet et rom- og funksjonsprogram for den nye skolen. Vi har trukket ut noen av de viktigste endringene som foreslås.

Bildet nedenfor viser dagens skoleløsning, og de nye planene er basert på dette.

Basert på gjennomgang og analyse av arealer, rom og funksjoner i eksisterende skolebygg legges det til grunn at den fremtidige 1-10 skolen vil ha behov for et tilbygg på ca. 1000 m2 nettoareal, tilsvarende ca. 1400 m2 bruttoareal. I utgangspunktet er det lagt til grunn at alt nybygd areal samles i ett bygg, men det kan også være aktuelt å vurdere at en mindre del av arealet løsrives fra nybygget dersom dette gir et bedre helhetlig resultat.

Det er skissert to ulike løsninger for et tilbygg;

 • Tilbygg på ett plan
 • Tilbygg på to plan, som også erstatter dagens bygg C (spesialromsfløya)

Et tilbygg på ett plan vil få et fotavtrykk i terrenget på ca 1400 m2, og vil spise av dagens utearealer for mellomtrinnet. Trinnarealene får egne innganger med garderober og toaletter lett tilgjengelig fra uteområdet.

Hovedfunksjon som etableres i tilbygget er trinnareal (generelle læringsareal inkl. garderober og toaletter).

Går man for et bygg på to plan ser man for seg å rive dagens bygg C og bygge et nytt tilbygg der. Det må sikres god og universell tilkomst mellom bygg B og D til og fra dette nybygget.

Netto- og bruttoareal for nybygget blir på 1660 m2 nettoareal og 2300 m2 bruttoareal.

Prisen for disse alternativene (pluss øvrige tiltak i planene, noen gjengitt nedenfor) er estimert til hhv 71,2 og 102,5 millioner kroner.

Skolens uteareal

Planlegging og tilrettelegging av uteområdet må ta hensyn til at barn har forskjellige forutsetninger. Utearealet til en kombinert skole 1-10 skal dekke hele aldersspekteret. For at uteområdet skal fungere for alle, må det lages en helhetlig plan for hvordan det fysiske læringsmiljøet utomhus skal utformes og knyttes sammen med resten av skoleanlegget.

 • Skoleveien på vestsiden av hovedbygget (mellom skoleplassen og gamle kokkeskolen) må stenges for gjennomkjøring slik at uteområdet vest for Bygg F (fotballøka) får en trygg og trafikksikker tilknytning til uteområdet i sør (dagens mellomtrinnområde).
 • Området mellom byggene A, B og D og foran hovedinngang bygg E (dagens areal for ungdomstrinnet og inngang til kulturhus/idrettshall) stenges for innkjøring og parkering og området opparbeides som uteareal for elever.
 • Det må utarbeides en helhetlig plan for skolens uteområde, og området må rustes opp i tråd med denne. Planen må omfatte tiltak for trafikk til og fra skolen (inkl. varelevering), parkering (inkl. HC-parkering), soner for lek, fysisk aktivitet, sosialisering, rekreasjon m.m. – tilpasset ulik alder og interesser.

Bygg F, lærerfløya

Bygg F er i utgangspunktet bygget til undervisningsformål, men arealene her benyttes i dag til personal- og administrasjonsfunksjoner. Det vil være mulig å videreføre dagens bruk i ny løsning, men det vil da trolig være vanskelig å sikre at dette blir en sentral og god plassering i det nye skoleanlegget.

En omdisponering eller tilbakeføring av arealene til trinnareal og skoleformål vil kunne gjennomføres med mindre bygningsmessige tiltak. I så fall vil samlet areal være egnet som trinnareal for to årstrinn, dimensjonert for 45 elever pr. trinn.

Tiltak i så måte;

 • Lettere oppussing og tilpasninger av overflater (gulv, tak og vegger)
 • Lettere ombygging ift. inndeling av rom
 • Utbedring av garderobeforhold
 • Tilbygg ca. 80 m2 dersom bygget skal tilbakeføres til undervisningsformål. Utvidet arealbehov knyttet til to trinnområder og SFO (Blir en del av det totale nybyggbehovet).

Bygg E, hovedbygget

Oversikt over bygningsmessige tiltak legger til grunn at administrasjonsavdelingen og sentraliserte personalfunksjoner flyttes til Bygg E nær skolens hovedinngang.

Tiltak for denne delen;

 • Bygge ny resepsjon og administrasjonsavdeling, samt personalgarderober/WC.
 • Lett ombygging av klasserom/grupperom for bedre arealutnyttelse
 • Ny elevinngang ved renholdrom og ombygging toaletter
 • Ny elevinngang fra tilkobling til bygg F
 • Det etableres ny/utvidet renholdsentral
 • Lettere oppussing av fellesarealet sentralt i bygget
 • Magasin/lager sentral i bygget åpnes opp mot fellesarealet og korridor, gjerne med glassfelt, slik at arealet kan brukes til aktiviteter og opphold.
 • Det etableres rom for lærerarbeidsplasser
 • Etablere pause-/personalrom og møterom
 • Det etableres garderober og toaletter i andre etasje.
 • Naturfagavdelingen omdisponeres. Nye arealer for naturfag flyttes til spesialromfløyen eller i tilknytning til denne.

Behov for nye arealer og funksjoner i forbindelse med sambruk

Skoleanlegget sin sentrale beliggenhet i sentrum og plassering direkte tilknyttet kultursal, idrettshall og svømmehall gjør det viktig å planlegge at sambruk mellom skole og andre funksjoner fungerer godt. Skolens opplever at sambruk av rom og funksjoner, spesielt de spesialutstyrte læringsarealene, til tider går utover undervisningen.

De nye løsningene for skoleanlegget (inkl. nye fellesareal) skal derfor utformes slik at behovet for sambruk av de spesialutstyrte læringsarealene reduseres.

Ny fotballhall kan etableres i nærhet av skoleanlegget på tomt som kommunen erverver i forbindelse med skoleutbyggingen (sør for skolebygget). Mulig plassering på tomten kan avklares når trafikkmessige forhold er avklart og skolens uteområde er prosjektert med stort nok areal i forhold til dimensjonering av elevtall.

Ønser du å lese mer om dette kan hele dokumentet leses på kommunens nettsider her. Saken skal opp til behandling i Formannsskapet 24.januar.

Legg igjen en kommentar